POSLOVNI MODEL CANVAS

November 4, 2018
November 4, 2018 Tanja Rabijac

POSLOVNI MODEL CANVAS

Poslovni model Canvas je širokoprimenjivana forma za razvijanje novog ili dokumentovanje postojećeg poslovnog modela organizacije. Kreiran je od strane Alexander Osterwalden-a, švajcarskog poslovnog teoretičara, a koristi se u strateškom menadžmentu i Lean startup metodologiji.

Forma se sastoji od 9 blokova kojima dobijamo jasnu sliku osnovnih činioca organizacije i njenog poslovnog modela. Poslovni model organizacije predstavlja njen plan generisanja prihoda i ostvarivanja dobitka. Uzimajući to u obzir, poslovni model Canvas služi za prepoznavanje aktivnosti čijim bi poboljšanjem ili menjanjem, organizacija ostvarila viši dobitak ili veći uticaj.

U nastavku su opisani blokovi poslovnog model Canvas onim redosledom kojim ih treba popunjavati. Dobra strana ovog modela jeste što je on veoma jednostavan za upotrebu.

Okupi svoj tim, skinite formu poslovnog modela koji se nalazi na kraju teksta i zajedno ga odradite.

SEGMENT KUPACA 

Treba da prikaže sliku idealnog targetiranog kupca kompanije. Ukoliko kao i Facebook imate dve grupe kupaca (oglašivače i svakodnevne korisnike) potrebno je kreirati dva profila korisnika.

Odgovorite na pitanja:

 1. Za koje profile korisnika kreirate vrednost?
 2. Ko je vaš najvažniji kupac/klijent?

PREDLOG VREDNOSTI

Daje odgovor na pitanje koje probleme i potrebe prethodno identifikovanih korisnika rešavate? Ovde definišete svoju jedinstvenu prodajnu tačku (Unique Selling Point) koja vas izdvaja od konkurencije. Kada ovo definišete, pokušajte da svaku od ovih vrednosti povežete sa segmentom kupaca.

Odgovorite na pitanja:

 1. Šta je osnovna vrednost koju pružate korisnicima?
 2. Koje potrebe korisnika zadovoljavate?

KANALI DISTRIBUCIJE

Kanali su entiteti koje koristite u komunikaciji sa svojim korisnicima. Ovde je važno da znate put prisvajanja korisnika (privlačenje pažnje-interesovanje-želja-prodaja-zadržavanje). Npr. vaš website predstavlja prodajni kanal, Google Adwords predstavlja kanal privlačenja pažnje…

 1. Kroz koje kanale vaši korisnici žele da budu kontaktirani?
 2. Koji kanali najbolje funkcionišu? Kako oni mogu biti integrisani u vašu rutinu i rutinu vašeg korisnika?

ODNOSI SA KUPCIMA

Kako komunicirate sa vašim kupcima? Da li putem poziva ili website-a? Ovde treba voditi računa o tome da osnovna vrednost koju pružate stigne do kupca na najbolji mogući način kroz celokupan ciklus prodaje, od promocije, prodaje do post-prodajne usluge.

 1. Kakav odnos vaši korisnici očekuju da uspostavite?
 2. Kako to možete da integrišete u poslovanje tako da se uklapa u troškove i format?

TOKOVI PRIHODA

Prihodi su, kao što znamo, veoma važni za održivost kompanije. Ovde pokušajte da povežete grupe korisnika, osnovne vrednosti koje dobijaju korišćenjem Vašeg proizvoda ili usluge i tokove prihoda. Npr. tok prihoda 1 se ostvaruje kada korisnik 1 dobije osnovnu vrednost 1 i 2.

 1. Za koju osnovnu vrednost koju pružate su kupci spremni da plate?
 2. Šta i kako plaćaju u poslednje vreme? Na koji način bi voleli da plate?
 3. Koliko svaki tok prihoda doprinosi ukupnim prihodima?

KLJUČNI RESURSI

Predstavljaju sva sredstva koja su vam potrebna da biste proizvodili i dostavili osnovnu vrednost kupcu ili klijentu.

 1. Koje ključne resurse zahteva vaš predlog vrednosti?
 2. Koji ključni resursi su najvažniji u kanalima distribucije, odnosima sa kupcima, tokovima prihoda?

KLJUČNE AKTIVNOSTI

Ključne aktivnosti su osnovne aktivnosti koje ćete preduzimati da biste stvorili osnovnu vrednost za kupca. Npr. istraživanje korisnika i novih tehnologija u cilju stvaranja boljih proizvoda ili usluga, prisustvovanje seminarima radi unapređenja veština zaposlenih i sl. Nakon ovoga, povežite ključne aktivnosti sa ključnim resursima kako biste mogli da ih sagledate sa tačke stvaranja osnovne vrednosti.

 1. Koje ključne aktivnosti zahteva vaš predlog vrednosti?
 2. Koje ključne aktivnosti su najvažnije u kanalima distribucije, odnosima sa kupcima, tokovima prihoda?

KLJUČNI PARTNERI

Povežite ključne aktivnosti sa ključnim partnerima. Koje su to aktivnosti koje ne možete samostalno da uradite, te vam je potreba nečija pomoć?

 1. Ko su vaši ključni partneri/dobavljači?
 2. Zbog čega ste sklopili određeno partnerstvo?

STRUKTURA TROŠKOVA

Razumeli ste do sada kako vaše ključne aktivnosti kreiraju predlog vrednosti i dovode do tokova prihoda. A kako dovode do troškova? Koliko su ovi troškovi u skladu sa dostavljenom vrednošću?

 1. Šta predstavlja najveći trošak u vašem preduzeću?
 2. Koji ključni resursi/aktivnosti su najskuplji?

Kreiranje Poslovnog modela Canvas treba da bude jedan od prvih i najvažnijih koraka prilikom pokretanja startup-a. Kako bismo tebi i tvom timu olakšali ceo proces, kreirali smo formu koju možete koristiti.

 

Preuzmi formu poslovnog modela Canvas koju možeš odštampati ili odmah koristiti na računaru, klikni ovde 

, ,

Tanja Rabijac

Tanja je strastvena po pitanju razvoja preduzetništva u Srbiji kao i pomaganja startup timovima da steknu potrebno znanje za kreiranje proizvoda ili usluge od vrednosti. Pored toga, želi i da omogući našim uspešnim preduzetnicima da lako i jednostavno podele svoje znanje i iskustvo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *