STARTUP TERMINOLOGIJA

November 4, 2018
November 4, 2018 Tanja Rabijac

STARTUP TERMINOLOGIJA

Pre nego što se upustiš u razmatranje ideja za pokretanje svog  startup-a, treba da se upoznaš sa osnovnom terminologijom koja se koristi kada se govori o startup-ima. U nastavku slede osnovni termini i njihove definicije.

Agilnost (Agile) – sposobnost brzog i jednostavnog kretanja. Najčešće se odnosi na razvoj softverskih proizvoda. Manifest agilnog razvoja softvera kaže da se više vrednuju pojedinci i interakcije od procesa i alata, primenljiv softver od detaljne dokumentacije, saradnja sa klijentima od ugovornih aranžmana i reakcija na promenu od pridržavanja plana. http://agilemanifesto.org/ 

Akvizicija – kupovina većinskog ili celokupnog udela ciljane kompanije. Akvizicija se najčešće realizuje od strane velikih, stabilnih kompanija koje žele da prošire svoje delovanje. Najčešći razlozi zbog kojih se ovakve kompanije odlučuju na akviziciju su nedostatak odgovarajućih resursa za razvoj novih proizvoda ili usluga, želja da se osvoji novo tržište ili, jednostavno, potreba da se otkloni konkurent sa tržišta. Akvizicija se često meša sa merdžerom koji predstavlja spajanje dve kompanije i formiranje nove. 

B2B (Business to business) – vršenje transakcija između dve kompanije. Kada su u pitanju startup kompanije najčešće se odnosi na poslovni model koji uključuje prodaju softverskog proizvoda ili usluge jedne kompanije drugoj. 

B2C (Business to consumer) – vršenje transakcija između kompanije i njenih krajnjih korisnika. Kada su u pitanju startup kompanije odnosi se na poslovni model koji uključuje prodaju softverskog proizvoda ili usluge širokoj grupi korisnika. 

Brzina trošenja (Burn rate) – brzina kojom kompanija troši kapital.

Churn rate – godišnja procentna stopa klijenata koji više ne kupuju proizvod ili koriste uslugu kompanije. Može da se odnosi i na broj zaposlenih koji napuštaju kompaniju. 

Demo dan (Demo day) – najčešće se odnosi na poslednji dan hakatona kada timovi prezentuju svoja rešenja ispred publike.

Dokaz koncepta (Proof of concept) – dokaz da je dizajn, poslovni model ili koncept poslovanja izvodljiv.

Due dilligence – detaljna analiza celokupne kompanije ili nekih njenih delova. Investitori obično sprovode dve faze ove analize. Pre i posle potpisivanje Term sheet ugovora.

Finansiranje prodajom udela (Equity financing) – finansiranje kompanije prodajom udela investitorima.

Freemium – poslovni model u kom se osnovna usluga kompanije pruža besplatno na određeni period, nakon čega se prelazi na jedan od planova koji se naplaćuju.

Hakaton (Hackathon) – događaj u trajanju od nekoliko dana na kome se okupljaju timovi programera koji se međusobno takmiče u kreiranju najboljeg rešenja zadatog problema.

Inicijalna javna ponuda IPO (Initial pubic offering) – prodaja akcija kompanije na berzi po prvi put. Na ovaj način kompanija prikuplja finansijska sredstva i postaje javna. IPO je idealna strategija za Exit (izlazak iz investicije).

Izlazak iz investicije (Exit) – strategija prodaje udela kompanije koji pripada investitoru koji je u nju ulozio novac. Obično se planira unapred od strane kompanije i investitora.

Jedinstvena prodajna tačka (Unique selling point) – jedinstvena karakteristika proizvoda ili usluge koja kompaniju izdvaja od konkurencije. Npr. niska cena, visok kvalitet i sl.

Jednorog (Unicorn) – startup kompanija čija je vrednosti viša od 1 milijarde dolara.

Kapital – kapital kompanije čine njena finansijska sredstva tj. sredstva na depozitnim računima i opipljiva sredstva proizvodnje, oprema i ostali proizvodni objekti. Kapital treba da pomogne kompaniji da se oformi i raste i ne treba ga mešati sa novcem i gotovinom. 

Kapital pod upravom (Capital under management) – vrednost svih investicija i sredstava koje kompanija nadgleda i kojima upravlja. 

Konvertibilni zajam (Convertible debt) – Kratkoročni zajam prilikom kog investitor ima mogućnost da na datum dospeća isti pretvori u vlasnički udeo kompanije. Ovakav zajam veoma često služi kao premošćujući zajam (Bridge loan). 

Kreditni otkup (Leveraged buyout) – kupovina većinskog udela kompanije korišćenjem kredita ili kombinacijom kredita i kupovinom udela. Radi se kada kompanija želi da izvrši akviziciju druge kompanije.

Maketa (Mock up) – model ili prototip budućeg proizvoda ili usluge.

Mezanin finansiranje (Mezzanine financing) – hibridno finansiranje kompanije koje podrazumeva i kreditni aranžman i kupovinu udela. 

Minimalno finansijsko ulaganje (Bootstrapping) – Finansiranje kompanije ličnim sredstvima osnivača ili operativnim prihodima (poslovni prihodima) kompanije.

Minimalno održivi proizvod MVP (Minimum Viable Product) – proizvod/usluga kompanije koji sadrži najosnovnije karakteristike kako bi se izvršilo testiranje i njegova validacija. Ovakav proizvod treba da zadovolji rane usvajače i na osnovu njihovog mišljenja kreira se finalni proizvod.

Pivot – promena strategije poslovanja kompanije. 

Portfolio kompanija (Portfolio company) – Kompanija u koju je uložio fond rizičnog kapitala ili neka druga vrsta fonda. Za fond, grupa ovakvih kompanija predstavlja njegov portfolio.

Poslovni inkubator – je organizacija koja pruža usluge startup kompanijama u vidu treninga ili poslovnog prostora. Mogu biti državni ili privatni. Mogu ostvarivati prihod ili biti organizovani kao neprofitna organizacija.

Poslovni model Canvas (Business model Canvas) – alat za predstavljanje poslovnog modela kompanije.

Povraćaj na investiciju ROI (Return on investment) – vrednost novca ostvarena investicijom u odnosu na uloženu vrednost.

Prizemlje (Ground floor) – Najranija faza razvoja startup kompanije. Često se čuje izraz Ground floor opportunity što znači šansa za rani ulazak u vlasništvo kompanije kroz njeno finansiranje ili označava šansu za zaposlenjem u ovakvoj kompaniji.

Preduzeće (Enterprise) – privredni subjekat koji se osniva radi sticanja dobiti. 

Preduzetnik (Entrepreneur) –  registrovano fizičko lice sposobno za obavljanje delatnosti u cilju sticanja dobiti. 

Preduzetnik u rezidenciji (Entrepreneur in residence) – pozicija u firmi rizičnog kapitala. Najčešće je u pitanju pojedinac koji ima iskustvo u pokretanju startup-a i trenutno radi na novom startup-u koji potencijalno može biti finansiran od strane fonda rizičnog kapitala u kom radi.

Premošćujući zajam (Bridge loan) – kratkoročni kredit namenjen premošćavanju perioda između većih rundi finansiranja kompanije.

Prezentacija (Pitch deck) – kratka prezentacija poslovanja kompanije koja služi za predstavljanje javnosti.

Pro rata prava (Pro rata rights) – pravo investitora da investira u budućim rundama finansiranja startupa, a da pritom zadrži svoj procenat vlasništva.

Poslovni anđeo – Pojedinac koji ulaže novac u startup projekte u njihovoj najranijoj fazi. Najčešće su u pitanju ljudi koji imaju iskustva u pokretanju sopstvenih kompanija koji žele da pomognu i pruže, pored novca, stečeno znanje i iskustvo. 

Rekapitalizacija – promena kapitalne strukture kompanije. Uključuje zamenu jednog tipa finansiranja drugim. Zajam za udeo ili obrnuto.

Remećenje (Disruption) – Remećenje postojećeg načina, procesa ili celokupne industrije u kojoj startup deluje.

Reper (Benchmark) – standard ili skup standarda koji se koristi kao referenca za performansu ili nivo kvaliteta.

Rizični kapital (Venture Capital) – kapital uložen u visokorizični projekat, najčešće u novu ili kompaniju u razvoju. 

Runda finansiranja – vrednost novca koja se ulaže prilikom ulaganja u kompaniju.

SaaS (Software as a Service) – model licenciranja softvera u kojem se pristup nudi na osnovu pretplate. Softveru se pristupa preko interneta i najčešće nije potrebna njegova instalacija na računaru. 

Sekundarna javna ponuda akcija (Secondary public offering) – ponuda akcija kompanije koja je vec izvršila inicijalnu javnu ponudu akcija. 

Seme (Seed stage) – Najranija faza razvoja kompanije u kojoj se uspostavlja sam koncept poslovanja. 

Serija finansiranja (Series) – Serije A, B, C. Glavna razlika između serija jeste faza razvoja u kojoj se kompanija koja traži investiciju nalazi. Finansiranje započinje u seed fazi, a zatim se nastavlja u serijama.

Skaliranje (scaling) – rast kompanije koji ne iziskuje kumulativno ulaganje u proizvod.

Startup kompanija – visokorizični projekat u ranoj fazi razvoja koji čini mali broj ljudi koji rešavaju neki problem na nekonvencionalan i inovativan način. Startup kompanije često koriste tehnologiju u rešavanju problema i očekuju brz rast.

Term sheet – neobavezujući ugovor kojim se postavljaju osnovni uslovi pod kojima će investicija biti ostvarena.

Trakcija (Traction) – broj klijenata ili kupaca kompanije koji služe kao dokaz investitorima da postoji potreba za njihovim proizvodom/uslugom na tržištu. Drugim rečima, dokaz da neko želi tvoj proizvod. 

Ugovor o poverljivosti (NDA – Non-disclosure agreement) – ugovor kojim se strana koja prima informacije obavezuje na njihovu poverljivost i na to da ih neće otkriti trećim licima.

Upravni odbor (Board of directors) – grupa ljudi koji su izabrani da predstavljaju ulagače ili akcionare kompanije. Ova grupa predstavlja interese ulagača i vodi računa da menadžment kompanije deluje u njihovo ime.

Valuacija kompanija (Valuation) – utvrđivanje vrednosti kompanije procenom njenog menadžment tima, dosadašnjeg postignuća, veličine tržišta i potencijalnog rizika. 

Vesting – povremena (mesečna ili kvartalna) podela udela kompanije njenim osnivačima da bi se izbeglo da se jednom suosnivaču prepiše značajan deo udela, a koji može ubrzo da napusti kompaniju.

Vodeći investitori (Lead investors) –  prvi investitor ili investitor koji je uložio najvišu vrednost novca, ukoliko se radi o zajedničkoj investiciji.

Vrednovanje posle investicije (Post-money valuation) – vrednost kompanije nakon primanja investicije.

Vrednovanje pre ulaganja (Pre-money valuation) – utvrđena vrednost kompanije pre nego što ona primi investiciju.

Zajam (Debt financing) – finansiranje zajmom znači prikupljanje novčanih sredstava na kratkoročan ili dugoročan period pri čemu se nakon isteka perioda isplaćuje glavnica zajma, dok kamata može da se isplaćuje tokom perioda trajanja zajma ili nakon isteka istog.

, ,

Tanja Rabijac

Tanja je strastvena po pitanju razvoja preduzetništva u Srbiji kao i pomaganja startup timovima da steknu potrebno znanje za kreiranje proizvoda ili usluge od vrednosti. Pored toga, želi i da omogući našim uspešnim preduzetnicima da lako i jednostavno podele svoje znanje i iskustvo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *